رهبر انقلاب: ضرورت تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری